Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který dnešní standard splňuje.

Aktualizovat

Na vašem soukromí nám záleží

Tyto webové stránky používají základní funkční cookie k zajištění svého správného fungování a sledovací cookie k pochopení toho, jak se stránkami pracujete. Kliknutím na tlačítko „Povolit vše“ souhlasíte s používáním cookies.

Podrobnější informace o tom, jak cookies zpracováváme, naleznete v našich Podmínkách ochrany osobních údajů.

Změny v oblasti pracovního práva od nového roku

01. 01. 2017

Ke dni 1. 1. 2017 došlo k nabytí účinnosti několika změn předpisů v oblasti pracovního práva. Níže naleznete přehled nejdůležitějších z nich.

Zvýšení minimální mzdy

Výše minimální mzdy se pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin zvýšila z dosavadních 58,70 Kč na 66,00 Kč za hodinu, resp. z 9.900,- Kč na 11.000,- Kč za měsíc.

Tato výše se vztahuje nejen na zaměstnance v pracovním poměru, ale rovněž na zaměstnance, kteří u zaměstnavatele vykonávají práci na základě některé z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, tedy dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti.

Zvýšení zaručené mzdy

Od 1. 1. 2017 došlo také ke zvýšení nejnižších úrovní zaručené mzdy. Tyto jsou pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací, zařazených do 8 skupin.

Výše jednotlivých nejnižších úrovní zaručené mzdy jsou následující:

Skupina prací

 

Dosavadní nejnižší úroveň zaručené mzdy při úvazku 40 hodin týdně

(1. 1. 2016 – 31. 12. 2016)

v Kč

 

Nová nejnižší úroveň zaručené mzdy při úvazku 40 hodin týdně (od 1. 1. 2017)

v Kč

za hodinu

za měsíc

za hodinu

za měsíc

1.

58,70

9 900

66,00

11 000

2.

64,80

10 900

72,90

12 200

3.

71,60

12 100

80,50

13 400

4.

79,00

13 300

88,80

14 800

5.

87,20

14 700

98,10

16 400

6.

96,30

16 200

108,30

18 100

7.

106,30

17 900

119,60

19 900

8.

117,40

19 800

132,00

22 000

 

Nutno připomenout, že při jiné délce stanovené týdenní pracovní doby než 40 hodin (38,75 hodin při dvousměnném pracovním režimu; 37,5 při třísměnném či nepřetržitém pracovním režimu) se hodinové sazby minimální mzdy a nejnižší úrovně zaručené mzdy úměrně zkrácení týdenní pracovní doby zvyšují.

Pokud má zaměstnanec sjednánu kratší pracovní dobu, než je stanovená týdenní pracovní doba, či pokud neodpracoval v kalendářním měsíci příslušnou pracovní dobu odpovídající stanovené týdenní pracovní době, měsíční sazby minimální mzdy a nejnižší úroveň zaručené mzdy se snižují úměrně odpracované době.

Nedosáhne-li mzda, plat nebo odměna z dohody minimální mzdy, je zaměstnavatel povinen zaměstnanci poskytnout doplatek.

Rozčlenění prací do jednotlivých skupin, jakož i celý text nařízení vlády č. 567/2006 Sb., které výši minimální mzdy a zaručené mzdy upravuje, naleznete zde.

 

Zvýšení cestovních náhrad

Dne 1. 1. 2017 vstoupila v účinnost vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 440/2016 Sb., která mění dosavadní sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a nově stanovuje průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad.

K témuž dni vstoupila v účinnost rovněž vyhláška Ministerstva financí č. 366/2016 Sb., jež stanovuje výši základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2017.

Změny výší sazeb jednotlivých cestovních náhrad jsou představeny v následující tabulce:

Druh cestovní náhrady

Dosavadní výše

(1. 1. 2016 – 31. 12. 2016)

Nová výše

(od 1. 1. 2017)

Tuzemské stravné

pro zaměstnance

v soukromé sféře1

při pracovní cestě trvající

(v Kč)

5 až 12 hodin

70

72

déle než 12 hodin, nejvýše 18 hodin

106

109

déle než 18 hodin

166

171

Tuzemské stravné

pro zaměstnance

ve státní sféře2

při pracovní cestě trvající

(v Kč)

5 až 12 hodin

70 až 83

72 až 86

déle než 12 hodin, nejvýše 18 hodin

106 až 127

109 až 132

déle než 18 hodin

166 až 198

171 až 205

Zahraniční stravné3

při pracovní cestě ve státě

(v EUR)

Německo

45

45

Rakousko

45

45

Polsko

35

35

Slovensko

35

35

Pohonné hmoty

(v Kč za litr)

motorová nafta

29,50

28,60

benzin 95 oktanů

29,70

29,50

benzin 98 oktanů

33,00

32,50

Náhrada za 1 km jízdy vlastním vozidlem

(v Kč)

jednostopé vozidlo a tříkolka

1,00

1,10

osobní silniční motorové vozidlo

3,80

3,90

     

1 …      platí pro zaměstnance zaměstnavatelů neuvedených v ustanovení § 109 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů; výše stravného je rozdělena dle délky trvání pracovní cesty; vyhláška stanovuje minimální výši, která zaměstnanci při pracovní cestě náleží

2 …      platí pro zaměstnance zaměstnavatelů uvedených v ustanovení § 109 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů (stát; územní samosprávný celek; státní fond; příspěvková organizace, jejíž náklady na platy a odměny za pracovní pohotovost jsou plně zabezpečovány z příspěvku na provoz poskytovaného z rozpočtu zřizovatele nebo z úhrad podle zvláštních právních předpisů; školská právnická osoba zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí podle školského zákona, nebo regionální rada regionu soudržnosti); výše stravného je rozdělena dle délky trvání pracovní cesty

3 …      příkladmý výčet států; tabulka uvádí základní sazbu zahraničního stravného pro pracovní cestu mimo Českou republiku trvající více než 18 hodin; podrobná pravidla pro stanovení konkrétní výše zahraničního stravného vypočtené z jeho základní sazby upravuje ustanovení § 170 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, dostupné zde; vyhláška č. 366/2016 Sb. ve své příloze stanovuje výši základní sazby zahraničního stravného včetně příslušné měny rovněž pro ostatní státy

Celé znění vyhlášky č. 440/2016 Sb. naleznete zde.

Celé znění vyhlášky č. 366/2016 Sb. naleznete zde.

Dovolujeme si Vás informovat, že vzory pracovněprávních dokumentů na těchto stránkách byly aktualizovány v souladu s výše shrnutou, nově účinnou právní úpravou.